KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI 4 KIỂM TRA NĂM HỌC 2020-2021

KẾ HOẠCHTHỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI 4 KIỂM TRA NĂM HỌC 2020-2021
    PHÒNG GD&ĐT PHÚ NINH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           
 TRƯỜNG THCS PHAN TÂY HỒ           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
       
       
 

            Số: 189  /KH-PTH            Tam Thái, ngày 11 tháng 10 năm 2020

KẾ HOẠCH
Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020-2021
 
Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân.
Trường THCS Phan Tây Hồ xây dựng Kế hoạch thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra” năm học 2020 - 2021 như sau:
I- Mục tiêu thực hiện công khai
- Thực hiện công khai để người học, cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và xã hội tham gia giám sát và đánh giá các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công khai nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.
- Nhằm nâng cao ý thức và tinh thần trách nhiệm trong đội ngũ cán bộ quản lý và tập thể giáo viên nhà trường ý thức trách nhiệm và tinh thần cộng đồng trong công tác.
- Quản lý tốt việc thu, chi cũng như việc sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện từ phụ huynh học sinh đảm bảo khách quan chống các biểu hiện tiêu cực trong đơn vị, từ đó xây dựng tập thể có tình đoàn kết nội bộ tốt.
- Thúc đẩy cán bộ giáo viên nhà trường phấn đấu vươn lên trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong từng năm học.
- Công khai các hoạt động của nhà trường trước cán bộ, giáo viên, học sinh, phụ huynh và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
- Tổ chức thực hiện tốt các nội dung công khai cơ bản và quy chế dân chủ ở cơ sở để xây dựng mối đoàn kết trong nội bộ trong trường học.
- Thực hiện công khai cam kết của nhà trường về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá nhà trường theo quy định của pháp luật.
- Thực hiện công khai của nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.
II. Nội dung thực hiện ba công khai
1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
a) Cam kết chất lượng giáo dục: điều kiện về đối tượng tuyển sinh; chương trình giáo dục; yêu cầu phối hợp giữa nhà trường và gia đình, yêu cầu thái độ học tập của học sinh; các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học sinh ở nhà trường; kết quả đánh giá về học lực và hạnh kiểm của học sinh dự kiến đạt được; khả năng học tập tiếp tục của học sinh.
b) Chất lượng giáo dục thực tế: số học sinh được đánh giá định kỳ cuối năm học về số học sinh xếp loại theo hạnh kiểm, học lực, tổng kết kết quả cuối năm, đạt giải các kỳ thi học sinh giỏi, dự xét tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp, thi đỗ vào các trường THPT, THPT chuyên, học sinh nam/học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số.
c) Kế hoạch kiểm định chất lượng và trường  đạt chuẩn quốc gia và kết quả đạt được.
2. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
a) Cơ sở vật chất: số lượng, diện tích các loại phòng học, phòng chức năng, diện tích tính bình quân trên một học sinh; số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có và còn thiếu so với quy định.
b) Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên:
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được chia theo hạng chức danh nghề nghiệp, chuẩn nghề nghiệp và trình độ đào tạo.
Số lượng giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng; hình thức, nội dung, trình độ và thời gian đào tạo và bồi dưỡng trong năm học.
3. Công khai thu chi tài chính:
a) Tình hình tài chính của cơ sở giáo dục:
Công khai tài chính theo các văn bản quy định hiện hành;  Thực hiện niêm yết các biểu mẫu công khai dự toán, quyết toán thu chi tài chính theo các văn bản quy định hiện hành về công khai quản lý tài chính.
b) Học phí và các khoản thu khác từ người học: mức thu học phí và các khoản thu khác theo từng năm học và dự kiến cho 2 năm học tiếp theo.
c) Các khoản chi theo từng năm học: các khoản chi lương, chi bồi dưỡng chuyên môn, chi hội họp, hội thảo, chi tham quan học tập trong nước và nước ngoài; mức thu nhập hằng tháng của giáo viên và cán bộ quản lý (mức cao nhất, bình quân và thấp nhất); mức chi thường xuyên/1 học sinh; chi đầu tư xây dựng, sửa chữa, mua sắm trang thiết bị.
d) Chính sách và kết quả thực hiện chính sách hằng năm về trợ cấp và miễn, giảm học phí đối với người học thuộc diện được hưởng chính sách xã hội.
III. Hình thức và thời điểm công khai
a. Hình thức:
- Công khai trên website của nhà trường
           - Niêm yết công khai tại nhà trường.
- Công khai trong các kỳ họp, hội nghị ban đại diện CMHS.
b. Thời điểm công khai:
Công khai vào tháng 6 hàng năm, khi kết thúc năm học, đảm bảo tính đầy đủ, chính xác và cập nhật khi khai giảng năm học (tháng 9) và khi có thông tin mới hoặc thay đổi.
IV. Thực hiện 4 kiểm tra.
- Ban thanh tra nhân dân thường xuyên giám sát về việc sử dụng giáo viên, mua sắm, sửa chữa CSVC, chi chế độ cho CB - GV - NV, chế độ nâng lương và các khoản phụ cấp (nếu có).
- Ban thanh tra  nhà trường kiểm tra chất lượng giảng dạy và giáo dục học sinh theo định kỳ, theo lịch kiểm tra định kỳ trong năm học.
V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:
1. Hình thức công khai và thời điểm công khai:
Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng, cuộc họp phụ huynh của trường
Niêm yết tại trường đảm bảo cho cha mẹ học sinh dễ theo dõi và giám sát.
Công khai vào thời điểm tháng 6 và tháng 9 hàng năm.
2. Thành lập ban chỉ đạo::
Thành lập ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai cấp trường gồm các thành viên sau:
1. Bà Hồ Thị Tuyết Trinh                 - Hiệu trưởng                 - Trưởng ban
2. Bà Nguyễn Thị Tuyết             - Phó hiệu trưởng                 -  Phó ban
3. Ông Hồ Tự Nhiên                - CTCĐ                            - Phó ban
4. Bà Nguyễn Thị Hà              - Thư ký HĐ                  - Thư ký
5. Bà Trương Thị Trọng          - TTCM                         - Ủy viên
6. Ông Nguyễn Văn Hường     - TTCM                         - Ủy viên
6. Bà Huỳnh Thị Bích Nhạn    - TTCM                           - Uỷ viên  
7. Bà Thái Thị Liên                 - TPCM                          - Uỷ viên    
8. Bà Võ Thị Mai                    - TPCM                          - Uỷ viên      
9. Ông Nguyễn Văn Luận        - TBTTN                        - Uỷ viên
3. Tổ chức thực hiện:
- Thông qua hội nghị CNCBCC đầu năm:
+ GV đăng ký chất lượng môn dạy, chất lượng lớp chủ nhiệm và danh hiệu thi đua cá nhân.
+ Tổ Chuyên môn đăng ký chất lượng hoạt động của tổ và số lượng HS đạt giải trong các hội thi, kế hoạch bồi dưỡng GV, phương pháp nâng cao chất lượng giáo dục của tổ.
+ Công đoàn, liên đội phát động thi đua tạo không khí tích cực học tập, rèn luyện trong đội ngũ GV và HS.
- Tổng hợp kết quả học tập và rèn luyện của HS vào cuối học kỳ và cuối năm có so sánh, đánh giá phân tích kết quả so với những năm trước để thực hiện công khai.
- Thực hiện đánh giá phân loại GV hàng năm để thực hiện công khai chất lượng đội ngũ.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung, hình thức và thời điểm công khai theo quy định. Thực hiện tổng kết, đánh giá công tác công khai nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra việc thực hiện công khai của nhà trường của các cấp.
- Công bố công khai trong cuộc họp với cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường.
+ Niêm yết công khai kết quả kiểm tra tại nhà trường đảm bảo thuận tiện cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, cha mẹ học sinh hoặc người học xem xét.
+ Đưa lên website của nhà trường.
4. Phân công nhiệm vụ:
- Hiệu trưởng: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai đội ngũ, cán bộ quản lý, tài chính, tài sản, thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.
- Phó hiệu trưởng: chịu trách nhiệm thực hiện quản lý và công khai chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế của đơn vị, thực hiện quản lý và công khai về cơ sở vật chất, quản lý về chất lượng phổ cập giáo dục. Cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị.
- CTCĐ: Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, động viên, giám sát, đôn đốc các hoạt động công khai của đơn vị. Phối hợp cùng với hiệu trưởng thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục của đơn vị
- Tổ trưởng CM: Thực hiện thống kê kết quả giảng dạy và giáo dục của cá nhân, tổ, kết quả bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ của các thành viên trong tổ khối, tự đánh giá phân loại giáo viên trong tổ hàng tháng,  năm để thực hiện công khai theo quy định.
- Kế toán: Quyết toán thu - chi theo quy định, lưu giữ chứng từ tài chính khoa học để phục vụ cho công tác kiểm tra giám sát khi được yêu cầu.
Trên đây là kế hoạch Thực hiện “3 công khai, 4 kiểm tra”  năm học 2020 - 2021 của trường THCS Phan Tây Hồ.
 
 Nơi nhận:
- Phòng GD ĐT Phú Ninh;
- Website nhà trường;
- Lưu VT.
 
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký) 
 
 
 
Hồ Thị Tuyết Trinh

 

  Ý kiến bạn đọc

cong thong tin bo giao duc va dao tao
s
unnamed
 
quangnamnew
bnvieclam
vnedu
635533950307191994
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay244
  • Tháng hiện tại7,651
  • Tổng lượt truy cập251,191
Văn bản mới

171/KH -PTH

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I

lượt xem: 530 | lượt tải:183

176/KH -PTH

KÊ HOẠCH THI HÙNG BIỆN CÂU CHUYỆN ĐẠO ĐỨC VÀ PHÁP LUẬT

lượt xem: 499 | lượt tải:0

114

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

lượt xem: 494 | lượt tải:2

104/KH - PTH

Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2021- 2022

lượt xem: 477 | lượt tải:2

106/KH -PTH

KÊ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NGLL - NĂM HỌC 2021- 2022

lượt xem: 460 | lượt tải:0
TIN ĐỌC NHIỀU
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây